شنبه

برنامه غذایی روز شنبه

صبحانه : آش

 

ناهار : زرشک پلو

یکشنبه

برنامه غذایی روز یکشنبه

صبحانه : آش

 

ناهار : زرشک پلو

دوشنبه

برنامه غذایی روز دوشنبه

صبحانه : آش

 

ناهار : زرشک پلو

سه شنبه

برنامه غذایی روز سه شنبه

صبحانه : آش

 

ناهار : زرشک پلو

چهارشنبه

برنامه غذایی روز چهارشنبه

صبحانه : آش

 

ناهار : زرشک پلو